Kongeriget

Intro til Riget

Evangeliets to dele

I Apostlenes Gerninger fortælles det, at evangelisten Filip forkyndte evangeliet om både Guds rige og om Jesu Kristi navn. Act 8:12. De gode nyheder handler nemlig ikke kun om, hvad Jesus har gjort for for at forsone os mennesker med Gud, men lige så meget om, at vi gennem forsoningen har fået adgang til et vidunderligt Rige, som vi skal leve i.

 • Anden del af Evangeliet.
       I brevet til Korinterne siger Paulus om dét evangelium, som frelser os, 1Co 15:2, at det virker i kraft af, at Kristus døde for vores synder, blev begravet og opstod igen og viste sig iblandt os 1Co 15:3, 4, 5-8. (I dag er Jesus dog nærværende ved sin Ånd. Jhn 14:26.). Når vi bliver ét med ham i denne proces, Rom 6:6, 4, 5, fødes vi på ny og får adgang til Guds Rige. Jhn 3:5. Denne del af evangeliet blev først tilføjet efter Jesu opstandelse, for før han døde, var der alligevel ingen af disciplene, som forstod, hvad Jesus talte om, når han forudsagdet sin lidelse, død og opstandelse. Luk 18:34. 
       Nu om dage er forkyndelsen af evangeliet om Jesus som Frelseren det fremherskende i de kristnes bevidsthed, for hvem vil ikke gerne frelses fra synd og Helvede. Desværre sker dette på bekostning af den anden del af evangeliet – den del, som først blev prædiket af Jesus.
 • Første del af Evangeliet.
       I modsætning hertil er evangeliet om Guds Rige – og Jesus som Kongen – vi skal adlyde – stærkt underbetonet, også selv om dette Rige omtales utallige gange i Bibelen. Jesus kom ind i denne verden – ikke kun som Frelser, Mat 1:21, men han kom også til os for at være Konge, Jhn 18:37, og for at forkynde om det Rige, han skulle regere. Luk 4:43.
       Det er meget vigtigt, at vi ikke prædiker et andet, ubalanceret evangelium end det oprindelige, for gør vi det, kan vi komme under Guds forbandelse! Gal 1:8, så lad os studere nærmere, hvad bibelen siger om Riget.
       I lignelsen om sædemanden understreges det i øvrigt også, hvor vigtigt det er at fatte” ordet om Riget”. Mat 13:19. Her er der tale om den sæd, som sås på vejen. Et andet forklares det, om den sæd, som falder på vejen, at det er Djævelen, som kommer og tager ordet bort fra hjertet, for at mennesker ikke skal tro og blive frelst. Luk 8:12. Så det er meget alvorligt ikke at have klarhed over den del af evangeliet, som omhandler Guds Rige!

I de fire evangelier omtaler Jesus Guds Rige mere end 100 gange, men ordet “kirke”, bruger han kun tre gange – to steder. Ordet “kirke” er oversat fra det græske ord “ekklesia”, og på Jesu tid havde ordet ikke slet ikke den religiøse betydning, det har i dag. Ekklesia var derimod et politisk ord, som henviste til den forsamling af mænd fra 18-20 års alderen og opefter, som var kaldet ud blandt borgerne til at styre en (græsk) bystat, og det var selvfølgelig i den betydning, at Jesus brugte ordet. Sådan som samtiden opfattede det.
     Da Jesus på et tidspunkt spørger sine disciple, hvem de anser ham for at være, siger Peter, at han er Kristus – den levende Guds søn! Mat 16:16. Da siger Jesus til Peter, at det Gud i himlen, der har åbenbaret dette for ham, og han tilføjer, at på den klippe – på åbenbaringen om hvem Jesus er – vil han bygge sin kirke (ekklesia). Mat 16:17, 18. Når vi nu ved, hvad ordet “ekklesia” betyder, forstår vi, at det, Jesus i virkeligheden siger er, at han vil etablere en forsamling, gennem hvilken han vil udøve sin autoritet – sin styreform – i det Rige, som han talte så meget om. I øvrigt bekræfter Jesus også i verset lige efter, at der tales om udøvelsen af magt, for den symboliseres ved nøglen og kendetegnes også ved retten til at binde og løse. Mat 16:19.
     Når Jesus her taler om den styreform, han vil grundlægge, ved disciplene selvfølgelig godt, at han taler om Guds rige, for på det her tidspunkt har Jesus været i sin offentlige tjeneste i over to år, og lige fra starten, har Himmeriget været et hovedtema – Mat 4:17 – f.eks. i de mange lignelser, han fortalte. Og Jesus havde også på et tidspunkt udsendt de tolv disciple for at prædike om Guds Rige. Luk 9:2.
     Det andet sted i evangelierne, hvor Jesus nævner ordet “ekklesia”, er i forbindelse med det, som hedder kirketugt. Hvis en troende ikke lader sig formane og insisterer på at forblive i synden, er sidste skridt i denne proces, at kirken (ekklesia’en) samles for at tage stilling til rebellens skæbne. Mat 18:15-18. Her tales der igen om udøvelsen af autoritet i forbindelse med at løse og binde.

Lad os gøre det til vores førsteprioritet at søge Guds Rige og hans retfærdighed, Mat 6:33, og bede om, at han vil han indvie os i sit Riges hemmeligheder. Luk 8:10,

Kirken, som vi kender den

(Hvis du ikke kender noget til kirkelivet i Danmark, kan du springe over dette afsnit og gå til “Riget – en kort beskrivelse”, men af hensyn til dem fra kirkerne, som læser dette, vil det give mening at bringe en kommentar. Virkeligheden er nemlig, at i disse år er der rigtig mange, der forlader den etablerede kirke. De siger: “Kirke, nej tak. Jesus, ja tak”. Når de så forlader kirken, ved de ikke rigtig, hvad de skal sætte i stedet og hvilken retning rejsen skal tage. Det skulle denne undervisning om Guds Rige gerne rette op på!)

Vi vil påstå, at Jesus kom for at grundlægge et Rige, men vi mennesker tog det ud af hans hænder, og sammenstrikkede i stedet for kirken, som vi kender den. Hvis den skal vokse (i kvalitet!), kræver det, at Gud velsigner den, men han velsigner kun det, der er i linje med hans vilje. Guds kærlighed og nåde er betingelsesløse, men hvis vi vil have hans velsignelse, må vi adlyde ham. De 11:26-28; Gen 22:16,17. Denne velsignelse havde de første mennesker, som jo før syndefaldet levede i Guds vilje. Derfor kunne han velsigne dem og give dem den kraft, som var nødvendig for – som der står skrevet – at de kunne blive frugtbare og talrige og opfylde jorden! Gen 1:28. Alene det faktum, at kirken ikke er i besiddelse af denne velsignede grokraft, må få os til at tænke: “Er kirken i Guds vilje, når den ikke er i stand til at formere sig?” Nogle mener, at kirken skal reformeres, for at den effektivt kan opfylde Kristi befaling om at forkynde de gode nyheder i hele verden, Mat 29:18, 19, 20, men Gud reformerer ikke noget, som han ikke selv har bygget. Hvis missionsbefalingen skal fuldendes, er der behov for noget helt nyt, hvor der arbejdes efter den oprindelige strategi, som Jesus og de første disciple viste os. Dette nye, som i virkeligheden er ældgammelt, vil blive forsøgt beskrevet her, men lad os først se på tre områder, som kirken især har forsømt at efterleve:

 • Rigets konge. Selv om kristne har accepteret Jesus som Frelser, fordi de gerne vil frelses fra Helvede, anerkender de ham ikke som Guds Riges Konge, og på trods af, at han kaldes Herre, adlydes han ikke i fuldt ud. Luk 6:46.
 • Rigets lov. Kirkens folk mener generelt, at når Paulus siger, at vi ikke under loven, men under nåden, Rom 6:14, så er vi ikke under nogen lov overhovedet. Men det er forkert, for selv om vi ikke er underlagt den gamle pagts love, Eph 2:15; Rom 10:4, så er vi under Kristi Lov, 1Co 9:21. Lige som troen ikke kan stå alene, Jam 2:20, kan nåden heller ikke, for den lærer os at tænke og handle, så vi siger nej til al synd. Tit 2:11. 12. Vi tror nemlig ikke på den “billige” nåde, som giver en slags frikort til at synde, for ellers ville Bibelens talrige advarsler være til ingen nytte. Nej! Vi er ikke lovløse, men er underlagt Kristi Lov – Frihedens fuldkomne Lov.
 • Rigets økonomi er baseret på fælleseje, hvor der gives efter evne – og modtages efter behov. Act 2:44, 45. I stedet praktiseres denne verdens økonomiske principper, hvor det gælder om, i egoismens og grådighedens navn, at rage så meget til sig som muligt – ofte på bekostning af de fattige. Gud har købt os fri af slavemarkedet med Jesu Kristi dyrebare blod, 1Pe 1:18, 19, og nu er vi hans slaver. Rom 6:22. Han ejer os og dermed alle vores penge, og derfor kan vi aldrig nøjes med at give f.eks. 10% af vores indkomst til fællesskabet og selv administrere resten. Nej! Vi må give Jesus 100%!

Jesus kom med et Rige, Dan 7:18, men vi tog det ud af hans hænder og byggede i stedet for en kirke!

Riget – en kort beskrivelse
     Guds Rige kaldes også Himmeriget, og er det åndelige område, hvor Jesus regerer som konge over de mennesker, som har har fået adgang til Riget, Jhn 3:5, og som sagt ja til at have Jesus som konge og at adlyde Kristi Lov. 1Co 9:21. I første omgang vil Riget være usynligt Jhn 18:36 og være indeni – eller ibalndt – hans disciple. Luk 17:20, 21,  men en dag vil Jesus komme synligt til jorden for at oprette sit rige, 2Ti 4:1,  og på den dag vil alle forstå, at han er vores konge, Php 2:10, 11, hvadenten man adlyder ham frivilligt eller. Rev 19:15.
      Når vi lever vores liv, så det bringer Gud ære, deler han sin herlighed med os ind i sit Rige. 1Th 2:12, og Kongen, som gennemtrænger hele Riget ved sin mægtige Ånd, fylder os med fred og glæde og hjælper os ved sin Ånd til at leve, så vi behager Gud. Rom 14:17, 18. I Guds Rige er der ingen ensomme, for Gud vil være alles far ……….. og blandt disciplene vil kærligheden være fremherskende. Jhn 13:35. Der vil heller ikke være fattigdom, for indbyggerne i Kongeriget vil dele med hinanden, Act 2:44, så at alle får dækket deres behov. Act 4:34.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

… fælleskaber, hovedsagelig i vores huse og lejligheder…  Gud er kærlighed ? Rom 5:5…

Riget karakteriseres også ved alt det gode, som opstår, når vi elsker og hjælper hinanden. Gal 6:2. freden som fylder os, når vores samvittighed er helt ren, Guds rige velsignelse, som er over dem, som ofrer alt til Kongen        Helligåndes stærke tilstedeværelse.  … overbærenhed.     fraværet af fattigdom, fordi at de, der har overskud deler med dem, som mangler.

… skal vi se på, hvad det er, som får et menneske til at give alt, hvad det ejer for at få få Himmeriget i eje. Mat 13:44,45

Rom 14:17 Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

…    vogte med jernspir.

– ude “ved frontlinierne”: I husgruppen, i familien, på uddannelsen, i firmaet, på caféen, ja overalt hvor disciplene til stadighed lever efter Kristi Lov. 1Co 9:21, som gælder i Kongens Rige

Riget i forkyndelsen

Riget i Jesu forkyndelse
     Udover det, som er omtalt ovenfor om Guds Rige, skal det også nævnes, at da Jesus var opstået fra døden, viste han sig for apostlene over en periode på 40 dage, og Lukas, som skrev Apostlenes Gerninger, nævner kun én ting, som Jesus talte om: nemlig Guds Rige! Act 1:3. Når det kun er den ene ting, som nævnes, må vi formode, at det har været yderst vigtigt for Jesus, at disciplene skulle forstå læren om Riget. Luk 4:43; 8:1. Det har simpelthen været hovedtemaet. Læg i øvrigt mærke til, at i sammenhængen nævnes det også, at disciplene spurgte Jesus, hvornår han ville genoprette Riget. Dette spørgsmål er selvfølgelig ikke irrelevant men en respons på Kristi forkyndelse om Riget! 
     Da Jesus – efter fristelsen i ørkenen – startede sin offentlige tjeneste var Guds Rige også et grundtema, for han sagde: “Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!” Matt 4:17; Mar 1:15. Dette var i øvrigt også Johannes Døberens budskab. Mat 3:1, 2.
….8 gange i Matthæusevangeliet, kapitel 13. Mat 13:1-58.

… dem, som var tættest på ham, fik betroede han Himmerigets hemmeligheder. Mat 13:11.

Mainfocus  … først søge guds Rige og hans retfærdighed, så vil han sørge for os, så vi ikke skal mangle noget. Mat 6:33, lll            . skal bede om, at hans rige må komme. Mat 6:10.

Riget forkyndt af de 12/72
      Da Jesus udsender de tolv og senere de tooghalvfjerds disciple, befales de at prædike om Riget, Luk 9:2; Luk 10:9. Da Jesus udsendte de tolv, kendte de endnu ikke til den del af evangeliet, som frelser, 1Co 15:2-4, for Jesus var endnu ikke begyndt at forudsige sin død og opstandelse. Mat 16:21; Luk 9:21. Da han udsendte de tooghalvfjerds, havde de godt nok hørt Jesus forudsige sin lidelse, men disciplene forstod det ikke. Luk 9:44, 45. Så i begge tilfælde var disciplene af den forståelse, at evangeliet – de gode nyheder – var det om Riget. Først efter korset, begyndte de at forstå Kristi forsoningsværk.

Filip
     Evangelisten Filip forkyndte også evangeliet om Guds Rige og om Jesu Kristi navn og alle, der troede ham, lod sig døbe, både mænd og kvinder. Act 8:12.

Paulus
     I Efesos kom Paulus i synagogen og talte frimodigt i tre måneder, hvor han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rige. Act 19:8. Da han havde “plukket” de jøder, som var modtagelige for evangeliet, blev de resterende negative, og han tog så disciplene med og startede daglig undervisning i Tyrannos’ Skole, som varede ved i to år. Hele provinsen Asien hørte på den måde de gode nyheder – om Riget. Act 19:9, 10. At forkyndelsen netop handlede om Guds Rige, bekræfter Paulus, da han senere har et kort møde med lederne Efesus i havnebyen Milet opsummerer sin tjeneste. Act 20:25. Så Paulus havde på ingen måde reduceret evangeliet til “kun” at omhandle Jesu død, begravelse og opstandelse, men holdt sig også til moder-evangeliet, som Jesus introducerede. Der er trods alt rigtig mange kapitler i Matthæus, Markus og Lukas, hvor Jesus og apostlene bringer evangeliet om Riget ud til offentligheden, hvor der ikke siges et eneste ord om Kristi død og genopstandelse. Først efter, at dette var sket, gav det mening, at indstifte forkyndelsen om forsoningsværket, for først da kunne disciplene begynde at begribe det.
     Da Paulus var fange i Rom berettes det også, at han fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede for folk om Guds Rige. Act 28:23.  Ligesom Jesus havde taget imod folk og talt til dem om Guds Rige, gjorde Paulus det samme, da boede hele to år i sin lejede bolig og tog imod alle, der kom til ham. I Apostlenes Gerningers allersidste to vers fortælles det nemlig: “Han (Paulus) prædikede om Guds Rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus… Act 28:31.
     Lad os fortsætte dette arbejde – og skrive Apostlenes Gerninger 29!

Rigets i nutidens  forkyndelse
Kongen, Jesus Kristus, befaler, at evangeliet om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mat 24:14.

Lad os fortsætte forkyndelsen om Guds Rige – og i samarbejde med Helligånden skrive Apostlenes Gerninger 29! Act 28:31 – og videre derfra!

Rigets indretning

Den måde Guds Rige er indrettet på, kan sammenlignes med den måde det danske samfund fungerer på. Der er dog en verden til forskel, eller rettere sagt; en Himmel!

FORFATNING
     Ligesom Danmark har en grundlov eller en forfatning, har Guds Rige tilsvarende en grundlov eller forfatning – nemlig Kristi Lov. 1Co 9:21. 

REGERINGEN
     Himmeriget har oså en regering ——————–Fader vor: For dit er riget, magten og æren – i evighed. Faderen har givet
magten til Jesus. Mat 28:18 – Alt har han lagt under hans fødder, og han har
givet ham som hoved over alle ting til kirken. Eph 1:22. –
Vi er sat med Kristus i det himmelske. Eph 1:6. 

EMBEDSMÆND
     At stille sig under autoritet… Mat 8:9.
Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredie lærere… 1Co 12:28.
     I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden. Eph 2:20, 21, 22.
    Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Eph 4:11-13.

PAS
Den nye fødsel. Gud opsøger og frelser det fortabte. I omvendelsen kommer
     Mat 7:21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der GØR min himmelske faders vilje   …   Luk 6:46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg sig også 
     indser vores egen åndelige fattigdom. Salige er… Mat 5:3… Himmeriget er
deres. Han vækker troen i os. Vanddåb. Helligåndens dåb.

Jhn 3:3 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.

     Jhn 3:5  Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.

Mat 5:3 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

og vort borgerskab er i himlene; Php 3:20. Og: Han friede os ud af mørkets magt
og flyttede os over i sin elskede søns rige; Col 1:13.

GRÆNSEN ER LYDIGHED
Hold dig langt fra grænsen.  
    Mat 7:21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der GØR min himmelske faders vilje.
    Hvi I elsker mig… Jhn 14:15.
Luk 6:46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?

ØKONOMI
    De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. Act 2:45.      …   De var fælles om alt. Act 2:44.
    Ejendomsfællesskabet
     … de var fælles om alt. Der var da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, v35 og lagde dem for apostlenes fødder (ikke pastorernes fødder); pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Act 4:32-35.
       . … gøre godt – først og fremmest mod dem, som tilhører vores egen tro. Gal 6:10
     vores fattige brødre og søstre i andre dele af verden, som mangler. 1Co 16:1-4.
     enker, faderløse. Jam 1:27.   …   fattige i verden…      …   saligere at give end at modtage…  alle vores penge tilhører Gud, for vi er købt fri af slavemarkedet. 1Pe 1:18, 19.
    For øjeblikket må jeres overflod afhjælpe de andres mangel, for at deres overflod til gengæld kan afhjælpe jeres mangel. Så bliver der ligevægt. 2Co 8:14.   …   Gøre godt især mod vores trosfæller. Gal 6:10. … stole på Gud – ikke vores penge.
     …  ikke tjene både Gud og Mammon. Mat 6:24.  …   giver og modtager i stedet for at købe og sælge.   ….   grådighed og egoisme     …   Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker,« og: »En arbejder er sin løn værd. 1Tim 5:18.   …   projekter i Kongeriget.   …   

AMBASSADE
     Vi, som er blevet Himmerigets medborgere, er alle Kristi ambassadører, men modsat diplomatiske repræsentationer i den fysiske verden, som oftest forsøger at afvise dem, der søger politisk asyl, så rækker vi hånden ud til forsoning mod verdens utilpassede og byder dem indenfor, så deres “statsløse” hjerte kan finde et hjemland. 2Co 5:20. Her er det let at komme ind og blive en del af Riget, for alle er velkommen. Mat 11:28.

SUNDHEDSVÆSEN
Mat 9:35 Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse.
Luk 10:9 Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.
     Salves med olie  …  er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. v15 Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Jam 5:14,15.

POLITI
Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det
trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer
over hjertets tanker og meninger. Heb 4:12.     11111           Kirketugt:…
    …også vigtigt at al uretfærdighed konfronteres i kærlighedens navn, så at den troende ikke forspilder retten til at arve Guds Rige. 1Co 6:9: Gal 5:21; Eph 5:4.

HÆR
    Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, Luk 9:1-2
     Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. … … Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer. Luk 10:1-8
    Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Luk 11:2
    Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mat 24:14. Ikke et eller ander falsk evangelium.  

Forfatningen

Jam 2:5 arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham?

KRISTI LOV

Når vi læser Bibelen, er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme på de steder, hvor Jesus giver os sine kongelige befalinger, for en af hans vigtigste ordrer er jo, at vi – som hans disciple – skal holde alt, hvad han har befalet os. Mat 29:19, 20. Kongerigets forfatning bliver personlig for os, når vi finder alle de mange relevante steder i Ordet, hvor Herren taler til os I bydeform, og selvfølgelig også de steder i Skriften, hvor vi indirekte forstår, at her handler det også om hans vilje, Som f.eks, når vi læser i Jesu berømte Bjergprædiken, de sagtmo……………I øvrigt kan han også give os specifikke befalinger, når han vil have os til at gøre noget bestemt – eller eller lade være. Dog vil befalingerne aldrig være i strid med Bibelen.

Den største lov

Den største af alle Rigets love er, at vi skal elske Herren vores Gud af hele hjertet og af hele vores sjæl og sind, og der er et andet, som er lige så vigtigt, nemlig at skal elske vores næste so os selv. Mat 22:37, 38.
     Den måde vi elsker Gud på, beror ikke på vores følelser, ved at gøre hans vilje, Jhn 14:15, 21; 15:10; 1Jhn 5:3, så det er identisk med det første bud.

Jesus giver også befalinger angående de fire elementer, som bringer os ind i den nye fødsel, og som giver os adgang til Guds Rige. Jhn 3:5. Først bydes vi at omvende os og også at tro.

Økonomi

 • Vær en giver. Så vil du også modtage.Luk 6:38
 • Stjæl ikke! Mt 19:18.
 • Sælg dit overskud og giv til dem, der har behov. Mt 6: 19-21; Lk 12: 33‐34.
 • Giv! dem der beder dig om støtte. Mat 5: 42; Lk 6:30
 • Vær ikke en pengepuger. Mat 6:19-21; Luk 12:33-34.
 • Vær ikke grådig. Luk 12:15
 • Skaf dig venner med den uretfærdige Mammon Lk 16: 9

§1 The time has come, the kingdom of
heaven is near. REPENT AND BELIEVE
THE GOOD NEWS! Mt 4:17; Mk 1:15
§2 YOU MUST be born again! Joh 3:3-7
§4 ASK and it will be given to you, SEEK
and you will find, KNOCK and the door
will be opened to you! Mt 7:7-11;
Lk 11:9-13
§5 DO NOT WORK for food that spoils,
but for food that endures to eternal life! Joh 6:27; 1-59
§6 ENTER through the narrow gate! Mt 7:13
§7 COME TO ME, all you who are weary and burdened, and I
will give you rest! TAKE my yoke upon you and LEARN from
me! Mt 11:28-29
§8 Anyone who wants to follow me MUST DENY HIMSELF
and TAKE UP HIS CROSS and FOLLOW ME! Mt 16:24-26;
Mt 10:37-39; Mk 8:34; Lk 14:33
§9 RECEIVE the Holy Spirit! Joh 20:22.23
§10 In everything, DO TO OTHERS as you would have them
do to you! Mt 7:12; Lk 6:31
§11 LET YOUR LIGHT SHINE before men, that they may see
your good deeds and praise your father in heaven! Mt 5:16
§12 DO NOT RESIST an evil person! Mt 5:39-41
§13 DO NOT SWEAR! Mt 5:33-37
§14 LOVE YOUR ENEMIES! Mt 5:43-48
§15 LOVE your neighbor as yourself! Mt 22:39; Lk 10:25-28

24

§16 BE MERCIFUL, just as your father is merciful! Lk 6:36
§17 BE CAREFUL not to do your acts for god to be seen by
men! Mt 6:1-18
§18 DO NOT JUDGE, and you will not be judged! Lk 6:37
§19 FORGIVE, and you will be forgiven! Lk 6:37
§20 GIVE, and it will be given to you, a good measure, pressed
down! Lk 6:38; Mk 4:24
§27 ABSTAIN from food offered to idols! Acts 15:20.29; 21:25;
Rev 2:14.20
§28 DO NOT MURDER! Mt 19:18
§29 DO NOT BE ANGRY with a brother! Mt 5:21.22
§30 DO NOT COMMIT ADULTERY! Mt 19:18

§31 Adultery starts with lustful looks – PROTECT YOUR-
SELF radically from it! Mt 5:27-30

§33 DO NOT STEAL! Mt 19:18
§34 DO NOT GIVE FALSE TESTIMONY! Mt 19:18
§35 HONOR your father and mother! Mt 19:19
§36 I give you a new command: LOVE EACH OTHER!
Joh 13:34; 15:12
§37 RECONCILE before you pray! Mt 5:23-25; Lk 12:58
§39 DO NOT FORCE anyone to join your group!
Mk 9:38-40; Lk 9:49.50
§40 FORGIVE 7 X 70 TIMES! Mt 18:15-35
§42 LOVE the lord your god with all your heart, all your soul,
all your strength, and all your mind! Lk 10:27;
Mt 22: 37-40
§43 REMAIN IN ME! REMAIN IN MY LOVE so you can
keep my commands! Joh 15:4-10; 14:15
§44 GO AND SIN NO MORE! (when someone has sinned
against God) Joh 8:11

25

§45 PRAY LIKE THIS: Lk 11: 2-4; Mt 6,13-19
‘Our Father in heaven, hallowed be your name, your Kingdom come,
your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily
bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And
lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.’
§46 Whatever you ask in prayer, BELIEVE that you have
received it, and it will be yours! Mk 11:24
§47 PRAY IN MY NAME! Joh 16: 23.24;
Joh 14:13,14; 15:7
§48 LISTEN TO ME! Mk 4: 3,9,24; 7:14; Mt 13:9; 15:10
§49 TAKE, EAT, DRINK! Do this in remembrance of me!
Mt 26: 26-28; Joh 6: 53-58
§50 GIVE to the one who asks you, AND DO NOT TURN
AWAY from the one who wants to borrow from you, even if you
cannot expect it back. If anyone takes what belongs to you, DO
NOT DEMAND IT BACK! Mt 5:42; Lk 6:30,35
§51 DO NOT HOARD for yourselves treasures on earth, BUT
IN HEAVEN! Mt 6:19-21,24; Lk 12: 33-34 Sell your surplus
and give to those in need!
§52 DO NOT WORRY about your life, what you will eat or
drink, or about your body and what you will wear!
Mt 6:25-34
§53 MAKE the Kingdom of God and a life according to its
constitution your first priority, then all these things will be given
to you as well! Mt 6:33
§55 BEWARE of all kinds of greed! Lk 12:15
§61 WATCH OUT that no false Christ deceives you!
Mt 24: 4-13
§62 DO NOT LET YOUR HEARTS BE TROUBLED!
TRUST in God and TRUST in me! Joh 14:1

26

§63 BE READY AND WATCHING for my return! Lk 12:35-40
§66 As you go, PREACH THIS MESSAGE: The Kingdom of
heaven is near! Mt 10:7
§67 HEAL the sick! Mt 10:8
§68 CLEANSE the lepers! Mt 10:8
§69 RAISE the dead! Mt 10:8
§70 DRIVE OUT DEMONS! Mt 10:8; Mk 6:7.13
§71 Freely you have received, FREELY GIVE! Mt 10:8
§74 SHAKE THE DUST OFF your feet where anyone neither
welcomes nor hears you! Mt 10:14-15; Mk 6:11; Lk 9:5
§75 GO and MAKE DISCIPLES of all nations, BAPTIZING

them and TEACHING them to obey everything I have com-
manded you! Mt 28:18-20

De tre løfter

Luk 22:28 Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer 22:28 Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer

i samme grad, som vi underordner os Kongens autoritet, Mat 8:9,  giver han os ret til at udøve Rigets autoritet, så at når vi beder for syge og kaster dæmoner ud, så virker det rent faktisk.”

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
     Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
     Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.