Den ny fødsel

YoutubePlay

De fire trin

Når vi begynder vores vandring som Kristi disciple, er det vigtigt at få en grundig forståelse af, hvad det vil sige at blive født på ny, så vi kan få den bedst mulige start i det nye liv. Vi vil forsøge ud fra Guds Ord at overbevise læseren om, at den åndelige fødsel består af fire vigtige trin, som tilsammen gør den kristne levedygtig: Omvendelse, tro, vanddåb og dåb i Helligånden. Følg venligst vores sædvanlige anbefaling, som er, ikke at godtage det, som skrives, uden først at studere sagen grundigt og selv indse, at det stemmer overens med Bibelen.

Hebræerbrevet omtaler, hvad undervisningen for begyndere i kristendom er. De første fire ting, som nævnes er: Omvendelse fra døde gerninger, tro på Gud og læren om dåb. Heb 6:1,2. Ordet “dåb” er i flertal på grundsproget og hentyder til dåben i vand og dåben i Helligånd. (I øvrigt er den femte ting, håndspålæggelse, som nævnes i forbindelse med begyndelsesgrundene også en del af del af Helligåndens dåb, fordi den oftest modtages ved netop håndspålæggelse. Act 8:17, Act 19:6. Så der er fire ting, som bør overvejes:

  1. Er vi blevet overbevist om, hvor dyb vores egen synd er, og har Gud skabt en stærk længsel i vores hjerte efter at vende os om fra vort eget mørke og træde ind i Hans Guddommelige lys? Act 3:19.
  2. Er vi begyndt at tro på, at Jesus er opstået fra døden, og at Han lever iblandt os ved sin Ånd? Act 4:33.
  3. Har vi forstået, at Gud i vanddåben renser os fra vores tidligere liv i synd, Act 22:16, og at vi dér også begraves – og opstår med Ham? Rom 6:4,5.
  4. Har vi indset, at Jesu ønsker at døbe os med Helligånden, så at vi med vores liv kan vidne om, at Han bor i os? Act 1:8, Jhn 15:26. 

Den åndelige fødsel Jhn 3:3,5,7 kan sammenlignes med den fysiske fødsel. Det starter med, at Gud befrugter os i vores ånds dyb med sin sæd – det livgivende og evige ord, 1Pe 1:23, som udvirker troen i os. Rom 10:17. Det, at få navlestrengen klippet over svarer til omvendelsen. Her afskæres vi fra vort gamle liv inde i livmoderes mørke og vender os om mod det nye liv i lyset. Dernæst bliver vi “begravet” og renset for alle de urenheder, vi har med os fra livmoderen. Det sker også i vanddåben. En vellykket fødsel kræver selvfølgelig også, at barnet kan ånde. Hvis dette ikke sker automatisk, får barnet et hurtigt lille, livgivende klask bagi – en “håndspålæggelse”, som sikrer “Åndens dåb”. Til sidst klædes barnet i fine nye klæder og er klar til at indtage ordets rene mælk, så at det ved den kan vokse op til frelse! 1Pe 2:2. …
     Det nyfødte barn er nu levedygtigt!

Forudsagt i Evangelierne
     De fire elementer, som sikrer den ny åndelige fødsel er også forudsagt i Evangelierne, bl.a. under de 40 dage mellem Jesus’ opstandelse og Hans himmelfart, hvor Han giver sine disciple befaling om, hvordan de skal udbrede evangeliet: Omvendelse til syndernes forladelse. Luk 24:47. Den, der tror og bliver døbt (i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, Mat 28:19), skal frelses. Mar 16:16. Og så skulle de også vente på at blive døbt med Helligånden. Act 1:5.
     Johannes Døberen omtaler også de fire emner. Han talte om det nødvendige i at omvende sig fra synden. Luk 3:8. At han var kommet for at lede folk til tro. Jhn 1:7. Han døbte folk i vand. Mat 3:11. Og i alle fire evangelier forudsagde Johannes Døberen Helligåndens dåbMat 3:11; Mar 1:8; Luk 3:16; Jhn 1:33.

Underforstået i Epistlerne
     De fire ting nævnes også i epistlerne. Her er de forventede forudsætninger, fordi der her tales til troende, for hvem disse ting er sket:
     1) Omvendelse 2Co 7:9, 1Th 1:9.
     2) Tro 1Co 15:11, Eph 1:13.
     3) Dåben i vand Gal 3:27, Eph 5:26.
     4) Helligåndens modtagelse 2Co 1:22, Gal 3:2.

Praktiseret i Apostlenes Gerninger
     I Apostlenes Gerninger nævner Lukas også flere gange de fire bestanddele, som udgør den åndelige fødsel. Det sted, hvor det træder tydeligst frem, er på pinsedagen, hvor Peter, efter at være blevet fyldt af Helligånden, taler til israelitterne. Hans ord stak dem i hjertet, Act 2:37, og derfor spurgte de: “Hvad skal vi gøre?” Peter svarede dem: “Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Act 2:38. Her nævnes tre af tingene direkte, men troen er selvfølgelig også til stede, ellers ville de slet ikke reagere, som de gør. Og i øvrigt siger vers 41, at de, som blev døbt, var dem, som havde taget imod ordet – det ord, som producerer troen. Rom 10:17.

Visse af de nødvendige fire trin i den ny fødsel omtales også andre steder i Apostlenes Gerninger- for eksempel i forbindelse med følgende personer:

  • Den etiopiske hofmand troede af hele hjertet Act 8:37 og blev døbt. Act 8:38.
  • Paulus blev døbt i vand og med Helligånden. Act 9:18,17.
  • Cornelius omvendte sig, Act 11:18, og han fik også Helligånden og blev døbt i vand. Act 10:45,48.
  • Fangevogteren i Filippi troede og blev døbt. Act 16:31,33.

Indvending
     Mange vil sikkert indvende, at vi frelses af nåde ved tro, og at det ikke skyldes gerninger, som det jo siges i Efeserbrevet. Eph 2:8,9. Det er selvfølgelig helt rigtigt, at selv ikke vores allerbedste (lov)gerninger kan gives i bytte for noget så fantastisk stort som frelsen, men lige så sikkert, som det er, at mennesker ikke frelses af gode gerninger – lige så sikkert er det også, at vi bliver frelst til gode gerninger, som det efterfølgende vers i Efeserbrevet da også fastslår. Eph 2:10. Det er jo sådan med troen, at i sig selv, uden gerninger, er den død. Jak 2:17.
     Troen er dog den vigtigste komponent og er grundlaget for de andre tre trin. Et menneske vil jo ikke omvende sig, hvis det ikke tror på de gode nyheder. Mark 1:15. Og det er jo også ved troen, at vi i vanddåben oprejses med Kristus, Col 2:12, ligesom det er gennem troen, at vi modtager Helligånden Gal 3:2. I hvert af de fire trin gør Gud noget, og vi må også gøre noget, når vi befales at omvende os, Act 17:30, at tro, 1Jhn 3:23, lade os døbe, Act 10:48 og modtage Helligånden Jhn 20:22. Disse handlinger er blot de første i en lang række af handlinger, som den troende må gøre i lydighed mod troen Rom 1:5 – den lydighed, som er årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder Kristus. Heb 5:9.
    Altså: Vores genskabelse fuldbyrdes når vi gør vores del af det, som Gud har tilvejebragt, og overgiver os til de fire enkle trin: 1) Vi omvender os, 2) vi tror, 3) vi bliver døbt og 4) vi modtager Helligånden – så at vi bliver levende.

Omvendelse

Omvendelse kommer fra Gud…..  lyset … erkender vi at vi er slemmere end vi troede

Omvendelse er ikke det, at vi fortryde, hvad vi har gjort mod os selv eller andre, men det at vi har handlet forkert imod Gud. 

Luk 15:18,21 … mod Himlen og mod dig … nævnt først.. Det er Guds nåde vi har brug for.

Den fortabte søn
  …syndet mod Gud.  … Dette ser vi i fortællingen om Den Fortabte Søn.  havde fulgt sin egen vilje og var rejst væk fra faderen for at nyde livet…. egen vej, … udsvævelser gik han i sig selv. Han erkendte sin synd.  …Faderen   medynk   opmærksom på ham … kommer ham i møde.  viser sin dybe kærlighed i omfavnelsen, sin villighed til at tilgive sønnens synder, sin glæde festen, sin godhed ved at give ham – ikke kun tjenerstatus, men et barns rettighedder og i.  …    mere end villig det, som oprindelig var tiltænkt sønnen.

2Co 7:10 For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse

omvendelse involverer tre ting: tanke ord og gerning   …   må være specifikke i vores omvendelse   …

Tro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dåben i vand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Helligåndens dåb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Den ny fødsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.